Gosselink Installatietechniek

onderhoud is behoud

Algemene voorwaarden service- en onderhoudsabonnement Gosselink Installatietechniek


(versie januari 2023)


Binnen het service- en onderhoudsabonnement vallen de volgende zaken:


1. Het abonnement geldt voor de storingen aan het toestel binnen de mantel;
2. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks geïndexeerd;
3. Het abonnement wordt voor 1 jaar aangegaan en stilzwijgend verlengd;
4. Binnen het abonnementsjaar heeft u recht op 1 onderhoudsbeurt aan de ketel.
5. Het abonnement is toestel, plaats en klantgebonden;
6. Het toestel dient ten tijde van het bezoek van de monteur toegankelijk en goed bereikbaar te zijn;
7. Onderhoud wordt uitgevoerd volgens voorwaarden fabrikant;
8. Onderhoud wordt alleen uitgevoerd aan het toestel zelf, niet aan de rookgasafvoer, lucht aanzuig- of ventilatiekanalen, alsmede de condensafvoerleiding van de cv-ketel;
9. Er geldt geen beperking aan de hoeveelheid storingen aan het toestel per jaar;
10. Voorrijkosten en arbeidsloon worden niet berekend;
11. Gebruikte materialen welke vervangen worden bij een onderhoudsbeurt alsmede de gebruikte materialen voor het verhelpen van de storing worden in rekening gebracht;Niet binnen het service- en onderhoudsabonnement vallen de volgende zaken:


1. De bij het geheel horende leidingsysteem (cv, gas, water, riolering);

2. Rookgasafvoer;

3. Kamerthermostaat, thermostaatkabel, wifi thermostaten en wegvallen van internet en/of wifi signaal;

4. Storingen / reparaties aan of veroorzaakt door de zonnecollector en aansluitleidingen hierop alsmede werkzaamheden op of aan het dak;

5. Het ontkalken van de ketel, boiler, geiser of tapspiraal;

6. Het vervangen van lekke toestellen, radiatoren en leidingwerk, alsmede waterzijdige behandeling van de installatie;

7. Vervangen van bijvoorbeeld: het expansievat, vul-/aftapkraan etc. (buiten de mantel van het toestel);

8. Aan het systeem toegevoegde regelapparatuur en appendages zoals weersafhankelijke regeling;

9. Storingen:


 • Als gevolg van ondeskundige behandeling van de installatie door de abonnee of derden;
 • Ontstaan als gevolg van het niet uit laten voeren van reparaties of werkzaamheden die door ons noodzakelijk werden geacht;
 • Veroorzaakt door onachtzaamheid of externe oorzaken, bijvoorbeeld onvoldoende gasdruk op het toestel, defecte zekeringen, geen elektra, te weinig waterdruk, lucht in het systeem, bevriezing, blikseminslag etc;
 • Software-updates en internet gerelateerde storingen.


10. Werkzaamheden die uitsluitend door de servicedienst van de fabrikant dienen en kunnen te worden gedaan. (bijv. vervangen warmtewisselaar);

11. Het tussentijds bijvullen van de cv-ketel/cv-installatie.

Overige:


 • Voor toestellen ouder dan 12 jaar kan er geen service- en onderhoudsabonnement afgesloten worden (eenmalig onderhoud is uiteraard wel mogelijk);

 • Het abonnement vervalt indien de cv-ketel 20 jaar oud is.

 • Bij het aangaan van dit abonnement dient er eerst door ons aan het toestel een eenmalig onderhoud uitgevoerd te zijn op basis van regie;

 • Bij het niet tijdig afzeggen (minimaal 24 uur van te voren) of bijvoorbeeld vergeten van de onderhoudsafspraak brengen wij voorrijkosten in rekening;

 • Gosselink Installatietechniek behoudt zich het recht om een abonnement niet te verlengen of te beëindigen zonder opgaaf van redenen;

 • Gosselink Installatietechniek is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is Gosselink Installatietechniek aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet;

 • Gosselink is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren;

 • Indien de klant naar aanleiding van het onderhoud de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden niet laat uitvoeren, vallen storingen of schade niet onder het onderhoudsabonnement en komt dit voor rekening van de klant;

 • De klant vrijwaart Gosselink Installatietechniek voor claims van derden.

storing?
bel of app:06-58011011

Parallelweg 6

3911 AN Rhenen

info@gosselinkinstallatietechniek.nl
klik hier om direct te mailen